razvoj-podezelja

Ime projekta: Vpeljava socialnega podjetništva na kmetijo

Obdobje: 7. 11. 2019 – 7. 12. 2022
Področje dejavnosti: socialna, okolje, izobraževanje

Vloga v projektu: partner

Nosilec projekta: Šent, Slovensko društvo za duševno zdravje

Aktivnosti projekta:

Usposobitev kmetijskega gospodarstva in vpeljava varstva odraslih in ostarelih, ki niso odvisni od tuje pomoči pri izvajanju osnovnih dnevnih opravil.

-       Povečanje usposobljenosti članov partnerstva

-       Pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti

-       Prenos znanja

-       Vzpostavitev sodelovanja na področju socialnega dela

Financer: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja______________________________________________________________

Na kmetiji smo se odločili za izvajanje posameznih ukrepov kmetijske politike in sicer dobrega počutja živali, ohranjanje živalskih in rastlinskih genskih virov ter ohranjanja človekovega okolja. Vključili smo se v ukrep Izbrana kakovost – mlečni izdelki.


Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 14)


Cilji: Izvajanje nadstandardnih oblik reje živali.
Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.


Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)


Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).
Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)


Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje
Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.
Glavne aktivnosti: ohranjanje habitatov, avtohtonih pasem, rodovitnosti tal…


OPERACIJA TRAJNO TRAVINJE I


Operacija »Trajno travinje I« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju biotske raznovrstnosti in zmanjševanju emisij didušikovega oksida ter amonijaka. Za operacijo velja omejitev intenzivnost gospodarjenja z največjo dovoljeno obtežbo kmetijskih zemljišč z živino. Operacijo izvajajo kmetijska gospodarstva, ki ne želijo v celoti opustiti siliranja in se zato ne morejo vključiti v operacijo Trajno travinje II.


OPERACIJA TRAJNO TRAVINJE I


Operacija »Trajno travinje I« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju biotske raznovrstnosti in zmanjševanju emisij didušikovega oksida ter amonijaka. Za operacijo velja omejitev intenzivnost gospodarjenja z največjo dovoljeno obtežbo kmetijskih zemljišč z živino. Operacijo izvajajo kmetijska gospodarstva, ki ne želijo v celoti opustiti siliranja in se zato ne morejo vključiti v operacijo Trajno travinje II.


OPERACIJA POSEBNI TRAVIŠČNI HABITATI


Operacija »Posebni traviščni habitati« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in se izvaja na ekološko pomembnih območjih posebnih traviščnih habitatov, kjer se pojavljajo vrste in habitatni tipi, katerih stanje ohranjenosti je neposredno odvisno od izvajanja (ne)ustrezne kmetijske rabe. Namenjena je ohranjanju kvalifikacijskih travniških habitatnih tipov in travniških kvalifikacijskih vrst območij Natura 2000 (prosto živeče rastline, metulji, ptice ipd.) ter travnikov, ki so vrstno raznoliki in pestri.


OPERACIJA REJA LOKALNIH PASEM, KI JIM GROZI PRENEHANJE REJE


Operacija »Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in je namenjena ohranjanju lokalnih pasem domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, njihove genske raznovrstnosti in preprečevanju izgube biološkega materiala, prilagojenega določenemu okolju. Lokalne pasme domačih živali vključujejo avtohtone in tradicionalne pasme goveda, konjev, prašičev, ovc, koz in kokoši.


OPERACIJA OHRANJANJE RASTLINSKIH GENSKIH VIROV, KI JIM GROZI GENSKA EROZIJA


Operacija »Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in je namenjena varovanju in ohranjanju izvirnih lastnosti ter genske variabilnosti avtohtonih in tradicionalnih sort žit, koruze, krompirja, oljnic, krmnih rastlin, zelenjadnic, hmelja, sadnih rastlin in vinske trte.

IZBRANA KAKOVOST - MLEČNI IZDELKI

Javni razpis za podukrep M3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah
kakovosti v letu 2016 – 2020: IZBRANA KAKOVOST - MLEČNI IZDELKI


CILJI

  • povečevanje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov in

  • večje število proizvodov iz sheme kakovosti izbrana kakovost na trgu.


PRIČAKOVANI REZULTATI

  • povečanje prepoznavnosti proizvodov na trgovskih policah,

  • doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti in

  • rast prihodkov od prodaje.