razvoj-podezelja

Ime projekta: Vpeljava socialnega podjetništva na kmetijo

Obdobje: 7. 11. 2019 – 7. 12. 2022
Področje dejavnosti: socialna, okolje, izobraževanje

Vloga v projektu: partner

Nosilec projekta: Šent, Slovensko društvo za duševno zdravje

Aktivnosti projekta:

Usposobitev kmetijskega gospodarstva in vpeljava varstva odraslih in ostarelih, ki niso odvisni od tuje pomoči pri izvajanju osnovnih dnevnih opravil.

-       Povečanje usposobljenosti članov partnerstva

-       Pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti

-       Prenos znanja

-       Vzpostavitev sodelovanja na področju socialnega dela

Financer: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Podrobnosti projekta:

Naziv projekta: »Vpeljava socialnega podjetništva na kmetijo«
Kraj izvajanja projekta: Občina Novo Mesto
Oblika programa: Sociala, okolje, izobraževanje Obdobje trajanja projekta: 36 mesecev (od 7. 11. 2019 dalje)

Vodilni partner: ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje
Upravičenci: Društvo ŠENT, Kmetija Kastelic
Financerji: Evropski sklad za razvoj podeželja
Vrednost projekta: 44.408,45 EUR

Povzetek:

V Sloveniji ni veliko kmetij, ki bi se ukvarjale z omogočanjem celodnevnega bivanja odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil. Tudi takšnih ni veliko, ki bi nudile zgolj dnevne oblike bivanja odraslih in starejših oseb. Prebivalstvo v Sloveniji se stara, potrebe po teh dejavnostih se večajo. Za kmetije velja splošna omejitev 12 oseb za dnevne oblike bivanja odraslih oseb in 6 oseb za celodnevno bivanje.

Z vsebinami projekta bomo vplivali na ohranjanje funkcij in izboljšanje situacije ciljnih skupin iz podeželskega okolja, ki ostajajo v domačem okolju in ob pomoči sorodnikov oziroma drugih skrbnikov, še zmorejo skrbeti zase, bi pa potrebovali občasno podporo in kvalitetnejše preživljanje prostega časa izven domačega okolja. Institucionalno varstvo bi zanje zaradi prevelike spremembe načina življenja pomenilo velik stres in s tem poslabšanje psihofizičnega stanja. Z individualno prilagojeno podporo ter raznimi izobraževalnimi in socialnovarstvenimi aktivnostmi na kmetiji pa bi se lahko njihovo psihofizično stanje ohranjalo ali celo izboljšalo, saj bi glede na predhodno življenje v podeželskem oziroma kmečkem okolju vključitev v skupine oziroma skupnosti na kmetiji pomenila nadaljevanje podobnega načina življenja, poleg tega pa bi bila to tudi pridobitev za svojce, saj bi ostajali v dostopni razdalji ter bili občasno razbremenjeni.

Projektni partner, kmetija Kastelic, na območju Slovenije, potrebuje za potrebe vpeljave dejavnosti socialnega varstva odraslih in starejših oseb znanje s področja socialnega varstva, nadgradnjo opreme za izvajanje dnevnega varstva ter ureditev opreme za celodnevno varstvo odraslih in ostarelih oseb na kmetiji. Ob tem se morajo člani kmetije usposobiti za izvajanje nove dejavnosti.

Cilji projekta so:

Uspešna vpeljava socialnega podjetništva na kmetijo, s specifičnimi cilji:

 • Spodbujanje diverzifikacije na kmetiji
 • Povečanje usposobljenosti članov kmetije
 • Prenos znanj in informacij o projektu
 • Izvedba izobraževanj in vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja na področju socialnega dela

Glavne dejavnosti in pričakovani rezultati projekta so:

 • Registracija socialnega varstva na kmetiji Kastelic – dnevne oblika bivanja odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od  tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil.
 • Proučitev možnosti za celodnevno bivanje odraslih in starejših oseb, in v primeru možne ureditve kmetije, tudi registracija na tem področju.
 • Izobraževanje na kmetiji Kastelic bo izvedeno v najmanj 15 urnem obsegu v obliki prikaza in/ali predavanja.
 • Razširjanje rezultatov projekta, in sicer najmanj enkrat na javnem dogodku, ki se ga udeleži najmanj 15 KMG, ki niso člani partnerstva. Vse upravičene aktivnosti se bodo odvijale izključno v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Povezave:


______________________________________________________________

Na kmetiji smo se odločili za izvajanje posameznih ukrepov kmetijske politike in sicer dobrega počutja živali, ohranjanje živalskih in rastlinskih genskih virov ter ohranjanja človekovega okolja. Vključili smo se v ukrep Izbrana kakovost – mlečni izdelki.


Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 14)


Cilji: Izvajanje nadstandardnih oblik reje živali.
Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.


Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)


Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).
Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)


Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje
Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.
Glavne aktivnosti: ohranjanje habitatov, avtohtonih pasem, rodovitnosti tal…


OPERACIJA TRAJNO TRAVINJE I


Operacija »Trajno travinje I« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju biotske raznovrstnosti in zmanjševanju emisij didušikovega oksida ter amonijaka. Za operacijo velja omejitev intenzivnost gospodarjenja z največjo dovoljeno obtežbo kmetijskih zemljišč z živino. Operacijo izvajajo kmetijska gospodarstva, ki ne želijo v celoti opustiti siliranja in se zato ne morejo vključiti v operacijo Trajno travinje II.


OPERACIJA TRAJNO TRAVINJE I


Operacija »Trajno travinje I« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju biotske raznovrstnosti in zmanjševanju emisij didušikovega oksida ter amonijaka. Za operacijo velja omejitev intenzivnost gospodarjenja z največjo dovoljeno obtežbo kmetijskih zemljišč z živino. Operacijo izvajajo kmetijska gospodarstva, ki ne želijo v celoti opustiti siliranja in se zato ne morejo vključiti v operacijo Trajno travinje II.


OPERACIJA POSEBNI TRAVIŠČNI HABITATI


Operacija »Posebni traviščni habitati« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in se izvaja na ekološko pomembnih območjih posebnih traviščnih habitatov, kjer se pojavljajo vrste in habitatni tipi, katerih stanje ohranjenosti je neposredno odvisno od izvajanja (ne)ustrezne kmetijske rabe. Namenjena je ohranjanju kvalifikacijskih travniških habitatnih tipov in travniških kvalifikacijskih vrst območij Natura 2000 (prosto živeče rastline, metulji, ptice ipd.) ter travnikov, ki so vrstno raznoliki in pestri.


OPERACIJA REJA LOKALNIH PASEM, KI JIM GROZI PRENEHANJE REJE


Operacija »Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in je namenjena ohranjanju lokalnih pasem domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, njihove genske raznovrstnosti in preprečevanju izgube biološkega materiala, prilagojenega določenemu okolju. Lokalne pasme domačih živali vključujejo avtohtone in tradicionalne pasme goveda, konjev, prašičev, ovc, koz in kokoši.


OPERACIJA OHRANJANJE RASTLINSKIH GENSKIH VIROV, KI JIM GROZI GENSKA EROZIJA


Operacija »Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in je namenjena varovanju in ohranjanju izvirnih lastnosti ter genske variabilnosti avtohtonih in tradicionalnih sort žit, koruze, krompirja, oljnic, krmnih rastlin, zelenjadnic, hmelja, sadnih rastlin in vinske trte.

IZBRANA KAKOVOST - MLEČNI IZDELKI

Javni razpis za podukrep M3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah
kakovosti v letu 2016 – 2020: IZBRANA KAKOVOST - MLEČNI IZDELKI


CILJI

 • povečevanje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov in

 • večje število proizvodov iz sheme kakovosti izbrana kakovost na trgu.


PRIČAKOVANI REZULTATI

 • povečanje prepoznavnosti proizvodov na trgovskih policah,

 • doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti in

 • rast prihodkov od prodaje.